A2009-9 – Access Industries – Nordisk Mobiltelefon – anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.02.2009

Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd, første pkt:

1. Access Industries Inc. gis unntak fra gjennomføringsforbudet i § 19 første ledd slik at et samlet kjøp av eiendelene og hele virksomheten i det tidligere Nordisk Mobiltelefon Norge AS kan skje gjennom selskapet Ny EN AS, org nr 991 715 290 fra Nordisk Mobiltelefon Norge AS, dets konkursbo.

2. Access Industries Inc. gis videre tillatelse gjennom selskapet Ny EN AS, til å utøve de eierbeføyelser etter ervervet som har til formål å sikre videre drift av virksomheten til det tidligere NMT.

3. Unntak er videre betinget av at avtale om ervervet må meldes til Konkurransetilsynet så snart som mulig, og senest en virkedag etter at avtale om erverv av eiendelene/virksomheten er inngått, jf konkurranseloven § 18 første eller tredje ledd.