A2009-11 – Forva AS m.fl. – Festival Engros AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2009

Konkurransetilsynet viser til anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet ikonkurranseloven § 19 første ledd av 24. februar 2009 i anledning foretakssammenslutning hvor det erverves kontroll over virksomheten i Festival Engros AS, dets konkursbo.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Forva AS, FLT Holding AS og BKKB Holding AS kan overta aktivaene i Festival AS, dets konkursbo, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.2. Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest én virkedag etter at endelig avtale er inngått eller kontroll overtatt.