A2009-7 – BenAir AS – Oslo Lufthavn AS – avslag på begjæring om midlertidig vedtak og pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.02.2009

Benair AS, et selskap som driver med flyfrakt av post og aviser, klaget Oslo Lufthavn AS (OSL) inn for Konkurransetilsynet den 18. mars 2008 for brudd på konkurranseloven § 10 og § 11. Benair anførte at OSL opptrådte i strid med konkurranseloven ved å nekte å fornye Benairs hangarleiekontrakt på Oslo Lufthavn Gardermoen. Den aktuelle hangeren skulle i følge klager leies ut til et annet flyfraktselskap, Westair Sweden AB.

 Benair anmodet om at OSL skulle pålegges å opprettholde kontraktsforholdet med Benair, slik at selskapet kunne fortsette å benytte hangeren i medhold av konkurranseloven § 12 første ledd. Ved brev av 1. oktober 2008 anmodet Benair om at Konkurransetilsynet skulle treffe midlertidig vedtak om opphør etter konkurranseloven § 12 fjerde ledd frem til det forelå en endelig avgjørelse i saken.

Konkurransetilsynet fant ut fra dokumentasjonen i saken ikke forhold som indikerte at konkurranseloven § 10 var overtrådt. Videre fant Konkurransetilsynet at det var lite trolig at det forelå en leveringsnektelse i strid med konkurranseloven § 11. Det var ikke fremkommet opplysninger som gav rimelig grunn til å anta at det ikke fantes alternativer for Benair eller at effektiv konkurranse i markedet for postforsendelser med fly ville utelukkes. Det var heller ikke fremkommet opplysninger som kunne underbygge andre typer overtredelser av § 11.

På denne bakgrunn fant Konkurransetilsynet ikke grunn til å prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser av saken. Følgelig ble anmodningen om pålegg av opphør og begjæring om midlertidig vedtak avslått jf. konkurranseloven § 12 tredje og fjerde ledd.

Saksforholdet har også vært gjenstand for domstolsbehandling. Se Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 2. februar 2009.