A2008-33 – Hitec Industries AS- Gregoire ASA – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.12.2008

Søknaden om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er fremsatt i forbindelse med planlagt erverv av akjser i Grégoire ASA.  Søknaden er begrunnet med at det ved erverv av aksjer notert på regulert marked er nødvendig å foreta oppgjør til selger av aksjene mot overlevering til kjøper innen 3 dager etter avtaleinngåelsen. Slikt oppgjør og overlevering vil være i strid med gjennomføringsforbudet i konkurranseloven. Dersom slikt oppgjør skal skje, vil det derfor være nødvendig at Konkurransetilsynet gjør unntak fra gjennomføringsforbudet.  Konkurransetilsynet har kommet til at søknaden kan etterkommes. Det er knyttet vilkår til avgjørelsen om unntak fra gjennomføringsforbudet.