A2008-29 – Borea Opportunity IV AS/Software Innovation – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.11.2008

Søknaden om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er fremsatt i forbindelse med Borea Opportunity IV AS planlagte erverv av minimum 50 prosent av aksjene i selskapet Software Innovation ASA.

Søknaden om unntak fra gjennomføringsforbudet er begrunnet med at det vil være nødvendig å foreta oppgjør til selgende aksjeeiere og foreta levering av aksjene innen 3 virkedager etter at ordre er akseptert. Slikt oppgjør og overlevering innebærer utveksling av ytelser som vil være i strid med gjennomføringsforbudet.

Konkurransetilsynet ser at gjennomføringsforbudet i konkurranseloven får konsekvenser for partene i en transaksjon som omhandler erverv av noterte aksjer. Oslo Børs sine egne handelsregler fastsetter at oppgjør og levering av ervervede aksjer skal skje innen fire dager etter at handelen er gjennomført, det vil si tre oppgjørsdager etter handelsdagen (T+3), jfr. reglene punkt 5.8.

Konkurransetilsynet har kommet til at det i dette tilfellet kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd. Innholdet i unntaket tilsvarer bestemmelsen i fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 2.