A2008-31 – Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS – avslag på anmodningen om å gripe inn mot Cicero Annonsebyrå AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.11.2008

Mediebyråene Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS påklager tilbudspraksis fra konkurrerende virksomhet, Cicero Annonsebyrå AS. Det gjøres gjeldende at Cicero Annonsebyrå AS opptrer i strid med konkurranseloven § 11 ved å koble tilbud om annonserådgivning med påfølgende annonsering på Cicero Annonsebyrå AS’ eget nettportal. Videre anføres at en eventuell avtale mellom Cicero Annonsebyrå AS og fylkeskommunene i Nord vil være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler i konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet finner det ikke sannsynlig at Cicero Annonsebyrå AS har en dominerende stilling i markedet for medierådgivning. Det er dermed lite trolig at konkurranseloven § 11 er overtrådt. Konkurransetilsynet finner således ikke grunn til å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i tilknytning til konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har videre gitt veiledning i forhold til spørsmålet om en eventuell avtale mellom fylkeskommunene i Nord og Cicero annonsebyrå AS vil være i strid med konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet kan ikke se at en eventuell avtale vil innebære et koblingssalg som rammes av konkurranseloven § 10. Ut fra den informasjonen tilsynet har mottatt i saken fremstår det som lite sannsynlig at en eventuell avtale mellom Cicero Annonsebyrå AS og fylkeskommunene i Nord vil være i strid med konkurranseloven § 10.