A2008-30 – Canica Invest AS/ Komplett ASA– delvis unntak fra gjennomføringsforbudet.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2008

Ved lov om endringer i konkurranseloven av 20. juni 2008 ble det innført et automatisk gjennomføringsforbud for alle meldepliktige foretakssammenslutninger.

Konkurransetilsynet ser at gjennomføringsforbudet får konsekvenser for partene i en transaksjon som omhandler erverv av noterte aksjer. Konkurransetilsynet har kommet til at det i dette tilfellet kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd. Innholdet i unntaket tilsvarer bestemmelsen i fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 2.