A2008-23 – Hobbyco AS – Micromonsters AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2008

Micromonsters var i flere år en av Hobbycos forhandlere av blant annet radiostyrte biler. Hobbyco sa opp avtalen i mars 2006. Micromonsters hevder at Hobbyco før oppsigelsen ønsket å påvirke Micromonsters prissetting. Micromonsters hevder også at Hobbyco samarbeider med andre forhandlere om prissetting. Til sist hevder Micromonsters at Hobbyco og importører i andre land har avtalt

restriksjoner som gjør det vanskelig å parallellimportere varer til Norge.

Slik Konkurransetilsynet vurderer saken er det ikke fremkommet tilstrekkelig dokumentasjon som tilsier at det foreligger prissamarbeid eller andre konkurransebegrensende avtaler i strid med konkurranseloven § 10. Ytterligere bevisinnhenting vil være ressurskrevende, og resultatet vil være svært usikkert.

Konkurransetilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at de påståtte overtredelsene i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning til at tilsynet kan prioritere ressurser til videre behandling av saken.

Avgjørelsen er påklaget.