A2008-18 – CyberBook AS – avslag på anmodning om inngrep mot Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2008

I en klage fra CyberBook AS fremføres det at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur sammen har en kollektivt dominerende stilling i markedet for skolebøker. Det anføres videre at forlagene utilbørlig utnytter denne stillingen i strid med konkurranseloven § 11 ved å tilby digitale læremidler gratis på internett. CyberBook AS anmoder om at det treffes passende tiltak for å bringe bruddet på konkurranseloven til opphør.

Konkurransetilsynets oppfatning er at det er lite sannsynlig at vilkåret om en kollektivt dominerende stilling i konkurranseloven § 11 er oppfylt. Konkurransetilsynet kan på denne bakgrunn vanskelig se at det foreligger brudd på konkurranseloven § 11. På denne bakgrunn finner Konkurransetilsynet ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling i saken.