A2008-22 – Veolia Miljø Metall AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Autoretur AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2008

Autoretur AS organiserer et retursystem for kasserte kjøretøy. Veolia Miljø Metall AS opplyser at Autoretur AS finansieres ved at bilimportørene innbetaler et «miljøgebyr» og at det er bygd opp et fond på grunnlag av disse innbetalingene. Veolia ber om at Konkurransetilsynet vurderer om det foreligger misbruk av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

Videre ber Veolia om at Konkurransetilsynet vurderer hvorvidt fastsettelsen av «miljøgebyret» på nye biler kan betraktes som et ulovlig prissamarbeid i strid med konkurranseloven § 10. Veolia ber også om at Konkurransetilsynet ovenfor Statens forurensningstilsyn påpeker konkurranseskadelige virkninger av reguleringen av retur av kasserte kjøretøy.

Konkurransetilsynet skal i henhold til konkurranseloven § 9 første ledd føre tilsyn med konkurransen i de forskjellige markeder. Herunder kan tilsynet i henhold til bestemmelsens bokstav e) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter.

De konkurransemessige problemene relatert til fondsoppbygningen synes etter Konkurransetilsynets vurdering hovedsakelig å ha sin årsak i regelverk utarbeidet og håndhevet av miljømyndighetene. Konkurransetilsynet anser det derfor mest hensiktsmessig i denne saken å be Statens forurensingstilsyn om å vurdere å endre regelverket for å avhjelpe de konkurransemessige problemene.

Påpekning til Statens forurensningstilsyn Konkurransetilsynet har utarbeidet en påpekning til Statens forurensningstilsyn vedrørende de negative konkurransemessige konsekvenser av regelverket for retursystemer. Konkurransetilsynets undersøkelser har vist at dagens organisering av ulike typer retursystemer inneholder elementer som virker konkurransebegrensende. I påpekningen omtales blant annet de konkurransebegrensende virkningene som kan oppstå som følge av retursystemenes finansiering og oppbygning av reserver.

Konkurransetilsynet har prioritert å bruke ressurser på å følge opp Veolias klage gjennom påpekningen. Derfor finner tilsynet ikke grunn til å prioritere ytterligere ressurser til videre undersøkelser av om det foreligger en overtredelse av konkurranseloven i denne konkrete saken. På denne bakgrunn avslås anmodningen om å pålegge opphør.