A2008-21 – Veolia Miljø Metall AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Elretur AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2008

Veolia Miljø Metall AS ber om at Konkurransetilsynet gransker et forhold knyttet til en tilbudsprosess hvor Elretur AS var oppdragsgiver og at Elretur AS pålegges å bringe en eventuell overtredelse til opphør. Tilbudsprosessen gjaldt behandling (etablering og drift av behandlingsanlegg for mottak mv.) og innsamling (etablering og drift av nettverk for innsamling og transport) av kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Konkurransetilsynet skal i henhold til konkurranseloven § 9 første ledd føre tilsyn med konkurransen i de forskjellige markeder. Herunder kan tilsynet i henhold til bestemmelsens bokstav e) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter.

Det er utarbeidet en påpekning til Statens forurensningstilsyn vedrørende de negative konkurransemessige konsekvenser av regelverket for retursystemer. Konkurransetilsynets undersøkelser har vist at dagens organisering av ulike typer retursystemer inneholder elementer som virker konkurransebegrensende. I påpekingen omtales blant annet de konkurransebegrensende virkningene som kan oppstå som følge av måten returselskapene inngår sine kontrakter på.

Konkurransetilsynet har prioritert å bruke ressurser på å følge opp Veolia Miljø Metall AS` klage gjennom påpekningen. Derfor finner tilsynet ikke grunn til å prioritere ytterligere ressurser til videre undersøkelser av om det foreligger en overtredelse av konkurranseloven i denne konkrete saken. På denne bakgrunn avslås anmodningen om å pålegge opphør.