A2008-20 – Ragn-Sells AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Elretur AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2008

Ragn-Sells AS ber om at Konkurransetilsynet undersøker om Elretur AS har overtrådt konkurranseloven § 11. Elretur publiserte en ny prisliste for innsamling og behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter, som skulle gjelde fra 1. oktober 2005. Ragn-Sells  hevder at de nye prisene var så lave at de neppe dekket Elreturs gjennomsnittlige variable kostnader.

Etter Ragn-Sells’ oppfatning har Elretur ved ulovlig underprising utnyttet sin dominerende stilling på en utilbørlig måte i strid med konkurranseloven § 11. På denne bakgrunn ber Ragn-Sells om at Konkurransetilsynet bringer Elreturs overtredelse til opphør med hjemmel i konkurranseloven § 12.

Påpekning til Statens forurensingstilsyn Konkurransetilsynet har utarbeidet en påpekning til Statens forurensningstilsyn vedrørende de negative konkurransemessige konsekvenser av regelverket for retursystemer. Konkurransetilsynets undersøkelser har vist at dagens organisering av ulike typer retursystemer inneholder elementer som virker konkurransebegrensende. I påpekningen omtales blant annet de konkurransebegrensende virkningene som kan oppstå som følge av oppbygning av reserver.Konkurransetilsynet anser det som mest hensiktsmessig i denne saken å be Statens forurensingstilsyn om å vurdere å endre regelverket for å avhjelpe de konkurransemessige problemene.

Konkurransetilsynet har prioritert å bruke ressurser på å følge opp Ragn-Sells’ klage gjennom påpekningen. Derfor finner tilsynet ikke grunn til å prioritere ytterligere ressurser til videre undersøkelser av om det foreligger en overtredelse av konkurranseloven i denne konkrete saken. På denne bakgrunn avslås anmodningen om å pålegge opphør.