A2008-25 – BNP Paribas – avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon i interbankgebyret for minibank

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2008

BNP Paribas klager på beslutning fra Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor og styret i Sparebankforeningens Servicekontors om å redusere interbankgebyret ved uttak i minibank.

Interbankgebyret ved uttak i minibank reguleres gjennom avtale nr.33 -Avtale om interbankgebyrer- i -Avtale- og regelverkssamling for innenlands betalingsformidling-. Gebyret omfatter kontantuttak i minibank og betales av kortutstedende bank til minibankutplasserende bank. Fra 1. mars 2008 ble gebyret redusert fra 6,50 kroner til 5,50 kroner. Fra 1. januar 2009 vil gebyret reduseres med ytterligere 1 krone. Interbankgebyravtalen inneholder også et forbud mot å ta betalt direkte fra kunden (surcharge) dersom minibankeier ved utførelse av en transaksjon har mottatt interbankgebyret. Dette refereres heretter til som forbudet mot surcharge.

Klager anfører at Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningens samarbeid om å redusere interbankgebyret, kombinert med forbudet mot surcharge, er et konkurransebegrensende samarbeid i strid med konkurranseloven1§ 10. Det er også klagers oppfatning at beslutningen om å redusere interbankgebyret for minibank, kombinert med forbudet mot surcharge, er en påtvingelse av urimelige forretningsvilkår i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for at dette samarbeidet har til hensikt å begrense konkurransen. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det også knyttet tvil til hvorvidt vilkåret om utilbørlig misbruk er oppfylt i dette tilfellet. På bakgrunn av klagen, de mottatte opplysninger og vurderinger etter §§ 10 og 11, finner Konkurransetilsynet det tvilsomt om den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning til å kunne prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken.