A2008-14 – Tolketjenesten.no – avslag på anmodning om å gripe inn mot Noricomgruppen DA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.06.2008

Tolketjenesten.no klager på at selskapsavtalen som andelshaverne i Noricomgruppen DA har inngått inneholder punkter som er i strid med reglene i § 10. Klager anfører at andelshaverne gjennom selskapsavtalen har delt geografiske områder mellom seg, at de har forpliktet seg til å koordinere lønns- og honorarbetingelser, samt at de foreligger et konkurranseforbud i ett år uten vederlag ved en andelshavers uttreden av gruppen.

Konkurransetilsynet har vært i kontakt med Noricomgruppen angående selskapsavtalen. Noricomgruppen har deretter endret avtalen på vesentlige punkter angående prissetting, deling av lokale markeder og konkurranseklausuler ved uttreden av selskapet.

På bakgrunn av de foreliggende opplysningene i saken finner tilsynet det lite sannsynlig at det foreligger en overtredelse av konkurranseloven, og tilsynet finner derfor ikke å kunne prioritere å bruke ytterligere ressurser til behandling av saken.