A2008-15 – Silver Pensjonsforsikring AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Storebrand Livsforsikring AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.06.2008

I sin klage til Konkurransetilsynet 21. juni 2006 hevdet Silver Pensjonsforsikring AS at Storebrand Livsforsikring AS opptrådte i strid med konkurranselovens § 11 ved at de opererte med diskriminerende og selektive priser for forvaltning av fripoliser, og at Storebrand benyttet et toprissystem i et forsøk på å hindre flytting og dermed ramme konkurransen i markedet, i en situasjon der kostnaden for administrasjon av fripoliser ikke dekket de faktiske utgifter.

Konkurransetilsynet understreker i sin vurdering at selektive priser og rabatter er en form for priskonkurranse som i de fleste tilfeller er et lovlig og positivt tiltak fra tilbyderne i konkurransen om kundene. På den annen side kan utilbørlig underprising være ulovlig. Videre kan selektive rabatter og priser i særlige tilfelle virke utestengende og kan derfor være ulovlige. Selektive priser og rabatter kan også være diskriminerende.

Konkurransetilsynet finner at det er lite sannsynlig at det foreligger misbruk gjennom selektive priser eller rabatter, at det foreligger misbruk ved diskriminerende priser, eller ved at prisene for administrasjon ikke dekker de faktiske utgiftene.

På bakgrunn av de opplysninger Konkurransetilsynet har mottatt, samt foretatte undersøkelser, finner tilsynet det derfor lite sannsynlig at Storebrands atferd innebærer en utilbørlig utnyttelse av en eventuell dominerende stilling.

Konkurransetilsynet finner ikke grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling i saken.