A2008-10 – Bergen Grafisk – avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.03.2008

Klagen fra Bergen Grafisk vedrører konvolutter som benyttes til distribusjon av biologisk materiale. Sending av biologisk materiale er regulert av et internasjonalt regelverk som stiller krav til merking og emballasje. Både Bergen Grafisk og Posten Norge AS tilbyr konvolutter for distribusjon av biologisk materiale. Bergen Grafisk hevder at Posten ved å tilby ferdigfrankerte konvolutter uten datostempel i praksis ekskluderer andre aktører fra å drive denne type distribusjon.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger er det tvilsomt om konkurranselovgivningen er overtrådt i denne saken. Videre har Konkurransetilsynet begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til ytterligere behandling av saken.