A2008-2 – Norpost AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.01.2008

Norpost AS klaget inn Posten Norge AS, klagen ble fremmet mot Posten i forbindelse med Postens leveringsvilkår og priser for distribusjon av uadressert reklame.

For å kunne tilby sine kunder distribusjon av uadressert reklame utenfor sitt eget dekningsområde er Norpost avhengig av å foreta deler av sin distribusjon gjennom Posten.

Posten opererer med rabatter og leveringsvilkår som avhenger blant annet av hyppighet og størrelse på innlevering av materiale for distribusjon. Fra og med 2007 beregnet Posten årsrabatter på bakgrunn av volumet til annonsøren (eieren av reklamekampanjen), ikke til fakturamottaker. Videre er det slik at kunder som ikke har antatt et årsvolum som overstiger 500.000 sendinger ikke tilbys egne løpende avtaler med Posten, men henvises til avtalevilkårene som er beskrevet på Postens egne nettsider.

Norpost anførte i sin klage at Posten gjennom sine avtalevilkår i praksis utsatte Norpost for en forretningsnektelse. Videre klaget Norpost på at Postens rabatter beregnes utfra annonsørens volum, ikke fakturamottakers. Norpost fremførte også anførsler om at Posten gjennom i sin praktisering av ulike rabatter og betaling for tilleggsytelser ga enkelte kunder «skjulte» rabatter. Til slutt klaget Norpost på Postens «programkunde» rabatt, samt på at Norpost ikke fikk provisjoner på lik linje med mediebyråer.

Basert på innhentede opplysninger, og en vurdering av de ulike anførlsene, fant Konkurransetilsynet at det neppe forelå noe brudd på konkurranselovens bestemmelser. På bakgrunn av dette fant Konkurransetilsynet ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken, og saken ble avsluttet fra tilsynets side.