A2008-8 – Cantando Musikkforlag AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Norsk Musikkforleggerforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.03.2008

Cantando har som hovedvirksomhet å utgi trykte noter. Forvaltningsorganisasjonen Kopinor har godkjenning fra Kulturdepartementet til å innkreve kopieringsvederlag i samsvar med reglene i åndsverkloven.

Klagen fra Cantando gjelder Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) sin forvaltning og fordeling av kopieringsvederlaget. Cantando opplyser at kopieringsvederlaget utgjør en betydelig inntekt for musikkforlagene. Cantando hevder at NMFF på forskjellig vis misbruker sin dominerende stilling som forvalter av kopieringsvederlaget.

Tilsynet har ikke funnet grunnlag for å prioritere videre vurderinger i saken, siden et eventuelt samfunnsøkonomisk tap vil være av begrenset omfang, tvisten mellom Cantando og NMFF til dels er av privatrettslig karakter, og fordi konkurranselovgivningen ikke synes å være det best egnede regelverket til å løse denne saken. Det er ønskelig at organisasjoner som forvalter rettigheter med grunnlag i åndsverkloven skal anvende objektive, kjente og ikke-diskriminerende forvaltningsregler. Etter tilsynets vurdering vil det være hensiktsmessig om konkurransebegrensende virkninger av kollektiv vederlagsforvaltning kan søkes forebygget og avhjulpet gjennom organisatoriske forvaltningskrav og kontrollsystemer i medhold av åndsverkloven