A2008-7 – Start Network AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs avtale om kontraktsrabatt for Jara ADSL og Jara SHDSL

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.02.2008

Klagen gjelder Telenors Avtale om kontraktsrabatt for Jara ADSL og Jara SHDSL med påstand om at avtalen har innelåsende virkning.

Post- og teletilsynet har i vedtak i grossistmarkedet for bredbåndsaksess og grossistmarkedet for LLUB vurdert virkemiddelbruken i disse markedene i sammenheng og  er for tiden i ferd med å foreta nye analyser for å vurdere nye vedtak i disse markedene. Dersom Konkurransetilsynet skulle foreta en separat vurdering av avtalen på dette tidspunkt vil det kunne føre til en unødvendig og uheldig dobbeltbehandling.

På denne bakgrunn finner Konkurransetilsynet at Post- og teletilsynet trolig er bedre egnet til å vurdere prissturkturen i de relevante grossistmarkedene. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.