A2008-3 – Ullevål Begravelsesbyrå AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Oslo Nøytrale Byråvakt AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.02.2008

Konkurransetilsynet viser til klage fra Ullevål Begravelsesbyrå på Oslo Nøytrale Byråvakt AS for brudd på konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor

samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.