A2008-1 – Nordisk Express AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Toll- og avgiftsdirektoratet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.01.2008

Nordisk Express AS har klaget inn Toll- og avgiftsdirektoratet for tollteknisk forskjellsbehandling ved levering av pakker i Norge.

I samarbeid med Logistikk og transportbedriftenes landsforening og Posten, satte Tolldirektoratet i gang et pilotprosjekt i 2003 for å prøve ut en forenklet fortolling. Nordisk Express har ikke fått mulighet til å delta i pilotprosjektet, og mener denne forskjellsbehandlingen er i strid med konkurranselovgivningen.

Konkurransetilsynet vurderer det som tvilsomt at forholdet har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning til at en eventuell påpekning bør utredes nærmere. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.