A2008-11 – Lyse Tele – avslag på anmodning mot å gripe inn mot TV 2

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2008

Lyse Tele AS klager TV2 AS inn for brudd på konkurranselovens § 11 med følgende anføringer:

TV 2 opptrer i strid med konkurranseloven2 § 11 annet ledd bokstav a ved at Lyse Tele må betale et betydelig høyere vederlag enn operatører i andre distribusjonsformer.

TV 2 opptrer i strid med konkurranseloven § 11 annet ledd bokstav b ved at det stilles vilkår for distribusjon av TV 2s TV programmer, bl.a. produktkobling mellom TV 2 hovedkanal og andre kanaler, som vil begrense den tekniske utviklingen av tilbud via IP-distribusjonsplattformen til skade for forbrukerne.

TV 2 opptrer i strid med konkurranseloven § 11 annet ledd bokstav c ved at Lyse Tele må betale en høyere pris enn operatører på andre distribusjonsformer, ved at Lyse Tele påtvinges vilkår om kobling av kanaler som er mer omfattende enn for operatører på andre distribusjonsformer og for mindre IP-TV distributører, og ved krav om at en egen TV 2 pakke skal tilbys uavhengig av Lyse Teles øvrige pakketilbud.

TV 2 opptrer i strid med konkurranseloven § 11 annet ledd bokstav d ved at TV 2 stiller strengere kontraktsvilkår overfor Lyse Tele.

Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11. Basert på de innhentede priser og vilkår finner tilsynet ikke grunnlag for å konstatere at prisøkningskravet er i strid med § 11 annet ledd bokstav a, eller at det foreligger diskriminerende prisvilkår i forhold til Lyse Tele i strid med § 11 annet ledd bokstav c. Tilsynet mener anførselen om tilgang til kunderegister ikke passer under § 11 annet ledd bokstav d men i realiteten er en anførsel om de avtalevilkår Lyse Tele stilles overfor er urimelig tyngende eller diskriminerende. Tilsynet av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot at kontrakten er urimelig tyngende eller diskriminerende som følge av prisnivået.

FormidlingspliktNår det gjelder prisnivået for tradisjonell kabel-TV-distribusjon skal det særskilt bemerkes at prisnivået her er betydelig lavere enn på de andre plattformene. Tilsynet har i forbindelse med sin generelle gjennomgang av TV-markedet høsten 2007 observert at en rekke parter har pekt på formidlingsplikten hjemlet i lov om kringkasting § 4-3, jf. forskrift om kringkasting § 4-2 som hovedårsak til denne forskjellen.

Konkurransetilsynet kan ikke se at det lenger er en kulturpolitisk holdbar begrunnelse for formidlingsplikten. Samtidig synes det som om formidlingsplikten rent faktisk har påvirket prisnivået mellom de forskjellige plattformene. Dette vil igjen kunne gi kabeldistributørene en konkurransefordel i forhold til for eksempel IP-TV-distributører som benytter fiber. Konkurransetilsynet påpeker dette i en egen sak.

Kobling av TV 2- kanalerDenne anførselen vil bli gjenstand for separat behandling i en egen sak. Liknende problemstilling er fremmet overfor Konkurransetilsynet av Norsk Kabel-TV Forbund, og tilsynet vil gjennomføre ytterligere undersøkelser for gjennomgang av denne problemstillingen.