A2003-15 – Avisa Nordland AS – avgjørelse om ikke å gripe inn mot annonsepraksis

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.10.2003

Bakgrunnen for klagen er ifølge Saltenposten at Avisa Nordland opptrer

konkurransebegrensende i annonsemarkedet. Saltenposten anfører at Avisa Nordland

dumper annonseprisene i geografiske nedslagfelt som er felles med Saltenposten. Denne formen for prisdiskriminering innebærer at et foretak tar ulik pris fra ulike kunder,

avhengig av hvilket avgrenset område kunden ønsker å nå ut til. I klagen anføres det at

Avisa Nordland diskriminerer på pris på en måte som er egnet til å begrense konkurransen, og at det således er hjemmel for inngrep etter konkurranseloven § 3-10.

For distribusjon og salg av annonser rettet mot lokal og/eller regional befolkning, kan

Konkurransetilsynet ikke se at det foreligger tunge markedsføringskostnader eller betydelige irreversible kostnader. På dette grunnlag anser tilsynet det som lite sannsynlig at betydelige etableringshindringer er til stede i omsetningen av lokale/regionale annonser. Nyetablering av et billag for lokale annonser taler dessuten for at betydelige etableringshindringer ikke er til stede.

Konkurransetilsynet finner ikke at Avisa Nordlands prissetting på annonser i billaget Utsikt Salten medfører en konkurransebegrensning i strid med konkurranselovens formål om effektiv utnytting av samfunnets ressurser.