A2003-3 – Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.02.2003

I klage fra A-pressen Avis og Trykk AS hevdes det at Drammens Tidende er en fullstendig dominerende medieaktør i kommunene Øvre og Nedre Eiker. I tillegg til avisen eier Drammens Tidende også lokalTV stasjonen TV Buskerud, nærradioen Kanal 1 Buskerud AS, distribusjonsselskapet Buskerud Distribusjon AS og samkjøringen Mediasite Buskerud AS. A-pressen ber om at Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot DT med hjemmel i konkurranseloven § 3-10. Det anføres at Drammens Tidende utnytter sin dominerende stilling til å ødelegge for etablering av Eiker Bladet.

Nyetablering av to uke/abonnementsaviser i Øvre og Nedre Eiker tyder på at det ikke foreligger etableringshindringer i de lokalt avgrensede markedssegmentene. Konkurransetilsynet legger derfor til grunn at det vil være vanskelig å utøve eventuell markedsmakt i disse områdene, eventuelt at konkurransebegrensende atferd vil bli kortvarig.

Konkurransetilsynet finner ikke at Drammens Tidendes utgivelse av Eiker Avis medfører en konkurransebegrensning i strid med konkurranselovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkurransetilsynet kan ta saken opp til vurdering på et senere tidspunkt dersom de faktiske forhold endrer seg.