A2007-42 – Bergensavisen – avslag på anmodning om å gripe inn mot Verdens Gang AS og Dagbladet AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.12.2007

Bergensavisen (BA) hevder i en klage at Verdens Gang (VG) og/eller Dagbladet gjennom

en -landsdekkende dominerende posisjon- alene eller i fellesskap har inngått

hylleplasseringsavtaler med kjeder for utsalgssteder av aviser. Kjedene skal ha mottatt

direkte utbetaling og rabatter som gjenytelse. Som en følge av disse hylleplassavtalene skal BA ha fått dårligere hylleplassering, hvilket hevdes å true avismangfoldet.

Konkurransetilsynets vurderingerEtter det Konkurransetilsynet erfarer har BA normalt fått hylleplassering like i

nærheten av VG og Dagbladet. Konkurransetilsynet finner etter dette at de aktuelle

avtalene etter sin virkning neppe er av en slik art at de vil kunne representere en ulovlig konkurransebegrensing i strid med konkurranseloven § 10.

Det er Konkurransetilsynets oppfatning at BA ikke har blitt ekskludert fra aktuelle

avisutsalg, men har etter det tilsynet kjenner blitt plassert sammen med øvrige aviser like i nærheten av VG og Dagbladet. Konkurransetilsynet finner etter dette at det er tvilsomt om VG og/eller Dagbladet ved sin opptreden i denne saken har handlet i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet det lite sannsynlig at de avtaler om hylleplassbetaling utgjør et forbudt konkurransesamarbeid i strid med konkurranseloven § 10 eller at atferden utgjør en utilbørlig utnyttelse av en eventuell dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås.