A2007-44 – Spenst – avslag på anmodning om å gripe inn mot Rana kommune

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.12.2007

Spenst klager på at svømmeanleggsavtalen mellom Rana kommune og Friskhuset har medført en konkurransevridning i treningssenterbransjen i Rana.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.