A2007-45 – Forex Bank Norge – avslag på anmodning mot å gripe inn mot OSL/Avinor AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.2007

Forex Bank Norge klager på manglende tilgang til utleiearealer på Oslo Lufthavn Gardermoen. Forex bank har anmodet om tilgang til arealer, men har fått negativt svar på dette fra Oslo Lufthavn.

Klager mener dette er en forretningsnektelse i strid med konkurranseloven § 11. Videre har Nordea Bank i dag en avtale med Oslo Lufthavn om å tilby banktjenester på flyplassen. Dette er en avtale som etter klages oppfatning kan være i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynets har kommet til at avtalen mellom Oslo Lufthavn og Nordea bank synes å falle inn under gruppeunntaket for vertikale avtaler, og finner det dermed ikke hensiktsmessig å foreta ytterligere undersøkelser for å vurdere om § 10 er overtrådt. Videre synes klager å ha tilstrekkelige alternativer for salg av sine tjenester, og således synes det ikke å være grunnlag for å anta at vilkårene for anvendelse av § 11 er oppfylt. Konkurransetilsynet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken og den blir derfor avsluttet fra tilsynets side.