A2007-36 – Universal Pictures Norway AS – Senteret – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2007

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak medfører et brudd på konkurranseloven § 10 eller § 11. Konkurransetilsynet finner videre at saken uansett ikke har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning til at tilsynet kan prioritere ressurser til videre behandling av saken.