A2007-33 – Oslo Børs Holding ASA – Verdipapirsentralen Holding ASA – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.09.2007

Kjernevirksomheten til Oslo Børs er knyttet til ulike deler av verdikjeden for omsetning av verdipapirer. Disse tjenestene utgjør ulike markeder, og gir ikke opphav til noen overlappende virksomhet som følge av fusjonen.

Konkurransetilsynet har særlig vurdert om det er sannsynlig at koblingen mellom Oslo Børs og VPS gjør at det fusjonerte foretaket vil stenge andre aktører/potensielle konkurrenter ute fra deres markeder. Som ledd i vurderingen har tilsynet blant annet sett hen til gjeldende og kommende reguleringer på området.

Etter en samlet vurdering finner tilsynet at det etter konkurranseloven ikke foreligger grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen.