A2007-15 – iReg.no ANS – avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.05.2007

iReg.no ANS sendte 9. oktober 2006 inn en klage til Konkurransetilsynet på FNHs sykkelregister. Sykkelregisteret eies av FNH og er til daglig kjent under navnet Falck sykkelregister. Klagen reiser to problemstillinger, for det første om driftsavtalen mellom FNH og Falck om driften av sykkelregisteret er i strid med konkurranseloven § 10. For det andre om samarbeidet mellom forsikringsselskapene i FNH om opprettelsen av sykkelregisteret er i strid med konkurranseloven § 10.

Etter en konkret vurdering har Konkurransetilsynet funnet at konkurranseloven § 10 første ledd neppe kommer til anvendelse på avtalene om drift av FNHs sykkelregister.

Konkurransetilsynet har ikke tatt stilling til om § 10 første ledd kommer til anvendelse på samarbeidet om opprettelsen av sykkelregisteret i FNH, ettersom § 10 tredje ledd mest sannsynlig vil komme til anvendelse på forholdet.

Konkurransetilsynet har derfor valgt ikke å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelse av saken, og har av den grunn avslått anmodningen om å gripe inn mot FNHs sykkelregister.