A2004-17 – Innholdsutvikling AS’ erverv av aksjer i Intermedium AS – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.2004

Konkurransetilsynet viser til melding fra Innholdsutvikling AS om at selskapet har ervervet 57% av aksjene i Intermedium AS.

På bakgrunn av Intermediums forpliktelser i tilknytning til oppkjøpet [Unntatt offentlighet, se offvl. § 5a jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2] sett i sammenheng med oppkjøpets positive virkninger, finner Konkurransetilsynet at den totale konkurranseskadelige virkningen av oppkjøpet er begrenset. Konkurransetilsynet griper derfor ikke inn mot ervervet.