A2006-66 – Panorama AS – Bordsølv AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.11.2006

Slik Konkurransetilsynet vurderer konkurransesituasjonen kan foretakssammenslutningen føre til en vesentlig begrensning av konkurransen. Panorama har imidlertid dokumentert samfunns-økonomiske effektivitetsgevinster som en følge av ervervet. Tilsynet har etter en samlet vurdering kommet til at virkningene av de antatte begrensninger av konkurransen oppveies av effektivitetsgevinstene, og har derfor konkludert med at vilkåret for å gripe inn mot ervervet etter konkurranseloven § 16 ikke er oppfylt.