A2006-12 – AS Oslo Sporveier – Wollum Management Consulting AS – avslag på anmodning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.2006

Konkurransetilsynet finner ikke grunnlag for å gi AS Oslo Sporveier pålegg om å innsende fullstendig meldig ved fremtidige oppkjøp utover det som følger av konkurranselovens alminnelige bestemmelser.

AS Oslo Sporveier har ikke dominerende stilling, og opptrer derfor ikke i strid med konkurranseloven § 11.