A2006-40 – TH Paulsen AS – Ragn-Sells AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.06.2006

På bakgrunn av en klage fra Ragn-Sells har Konkurransetilsynet vurdert om Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR) ved datterselskapet TH Paulsen AS har drevet konkurranseskadelig underprising.

Konkurransetilsynet anser det som sannsynlig at de merinntekter som følger av TH Paulsens oppdrag overstiger merkostnadene. Konklusjonen er at avtalen klagen gjelder ikke kan sies å være ulønnsom for BIR, og at det således ikke kan konstateres ulovlig underprising i strid med konkurranseloven § 11.