A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.02.2018

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Fabritius Gruppen AS eller dets eiere erverver virksomheten i A Bygg Gruppen AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.