A2018-2 Coast Seafood AS – Roadfeeders AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 19

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.10.2018

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Coast Seafood AS, gjennom Roadfeeders II AS (under stiftelse), erverver eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører Roadfeeders AS av Roadfeeders AS Konkursbo og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.