A2006-60 – Amadeus – Avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 12

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2006

Konkurransetilsynet har ikke funnet sannsynlig at det påklagede forhold vil være i strid med konkurranseloven § 11 eller EØS-avtalens artikkel 54. Videre er det heller ikke, basert på den foreliggende informasjon, grunn til å tro at konkurranseloven § 10 eller EØS-avtalen artikkel 53 er overtrådt. Anmodningen om inngrep etter konkurranseloven § 12 første ledd tas derfor ikke til følge.