Avgjørelse A2019-1 – Jotunfjell Partners – Vita og Loco-konsernet – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2019

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Jotunfjell eller dets eiere erverver virksomheten i Vita og Loco-konsernets konkursbo og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.