Avgjørelse A2019-2 – JFP Retail Drift AS – Notabene AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.2019

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at JFP Retail Drift AS eller dets eiere erverver virksomheten i Notabene AS dets konkursbo og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.