Avgjørelse A2023-4 – Nordea Bank Abp – Danske Bank A/S’ norske privatkundevirksomhet – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2023

Konkurransetilsynet har besluttet å avslutte behandlingen av foretakssammenslutningen mellom Nordea Bank Abp og Danske Bank A/S` norske privatkundevirksomhet. Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.