Avgjørelse A2024-3 – Mestergruppen AS – BP Gruppen Norge AS, dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – Avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2024

Konkurransetilsynet mottok 16. mai 2024 anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med Mestergruppen AS sitt erverv av deler av virksomheten til BP Gruppen Norge AS og dets heleide datterselskaper.

På bakgrunn av opplysninger i saken har Konkurransetilsynet kommet til at det ikke kan gjøres unntak for gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet kan ikke se at det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller samfunnet for øvrig, som en direkte følge av gjennomføringsforbudet.