A2001-09 – Canal Digitals eksklusivitetsavtale med TV2 AS,

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.04.2000

Konkurransetilsynet har vurdert TV2s avtale med Canal Digital om eksklusiv satellittdistribusjon av TV2 etter konkurranseloven § 3-10. Avtalen innebærer at Canal Digitals konkurrent Viasat ikke kan formidle TV2 til sine kunder. Konkurransetilsynets konklusjon er at det ikke foreligger grunnlag for et inngrep. Tilsynet har foretatt en samlet vurdering av fremlagte markedstall, eksklusivitetsavtalens mulige innvirkning på etableringsmulighetene i bransjen og avtalens innvirkning på konkurransen mellom de to eksisterende aktørene. De fremlagte markedstallene gir ingen konkrete holdepunkter som tilsier at Viasats evne til å konkurrere om kundene er blitt ytterligere begrenset i den perioden eksklusivitetsavtalen har vært gjeldende. Dette kan tilsi at Viasat har vært i stand til å iverksette tiltak som har motvirket avtalens markedsmessige betydning, eller at andre forhold har påvirket markedstallene i en slik grad at det overskygger avtalens betydning. Etter Konkurransetilsynets oppfatning bidrar eksklusivitetsavtalen til å forsterke etableringshindringene i bransjen. På bakgrunn av at det eksisterer andre vesentlige etableringshindringer, legger tilsynet til grunn at et eventuelt bortfall av avtalen trolig ikke alene vil være tilstrekkelig til at nye aktører vil ønske å etablere seg. Dette ble også påpekt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i brev av 21. januar 2000. Konkurransetilsynet har vurdert hvordan avtalen kan virke inn på konkurransen mellom de to eksisterende aktørene i markedet. Det er sannsynlig at avtalen gir Canal Digital Norge (CDN) en fordel fremfor Viasat i konkurransen om norske satellittabonnenter. AAD har påpekt at «det må antas at TV2s terrestrielle dekning kan være et forhold av betydning for CDNs muligheter til å utøve markedsmakt» (jf. AADs brev av 21. januar 2000). Etter Konkurransetilsynets vurdering vil digitale satellittsendinger gjøre at en kombinasjon av terrestrielt og satellittbasert mottak blir noe mindre attraktivt for seerne. Tilsynets oppfatning er likevel at muligheten for terrestrielt mottak av TV2 bidrar til å redusere den konkurransemessige fordelen CDN har gjennom eksklusivitetsavtalen. Tilsynet kan ikke se at utviklingen i markedet de siste årene tilsier at konkurransen mellom CDN og Viasat er blitt mer begrenset. Konklusjonen er derfor at det ikke har fremkommet nye opplysninger som begrunner et inngrep etter konkurranseloven § 3-10. Avgjørelsen må imidlertid ses i sammenheng med AADs omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V99-15 av 4. mars 1999, der departementet ikke fant det tilstrekkelig godtgjort at vilkårene for inngrep etter konkurranseloven § 3-10 var til stede.