A2011-20 – Cargonet AS -avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2011

Cargolink AS (Cargolink) klaget i desember 2009 Jernbaneverket inn for Statens Jernbanetilsyn med påstand om at Jernbaneverkets atferd i forbindelse med tilgang til godsterminaler begrenset konkurransen om å utføre containertransport på jernbane. I april 2010 ble klagen fremmet overfor Konkurransetilsynet, men da med påstand om at selskapet som drifter Jernbaneverkets godsterminaler, Cargonet AS (Cargonet), misbrukte en dominerende stilling i markedet for godstransport på jernbane i strid med konkurranseloven § 11. Cargonet er landets klart største aktør innen godstransport på jernbane.

Både Cargonet og Cargolink har godstransport på jernbane som sin kjernevirksomhet. Tilgang til Jernbaneverkets godsterminaler er nødvendig for å kunne konkurrere om kundene i dette markedet. Gjennom driftsavtalen med Jernbaneverket er Cargonet gjort til forvalter av infrastruktur som selskapets konkurrenter er avhengige av for å kunne tilby sine tjenester. Cargolink la i klagen til grunn at Cargonet misbrukte sin stilling i markedet i strid med konkurranseloven § 11 ved å ta urimelig høye priser for løftetjenester på terminalene samtidig som selskapet nektet Cargolink å utføre løftene selv. Videre ble det anført at Cargonet opererer med ulovlige bonusavtaler overfor sine kunder, samt at Cargonet har fremmet en rekke uberettigede pålegg overfor Cargolink.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til en videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vi være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har ved vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.