A2000-17 – EDB Business Partner ASAs erverv av Fellesdata AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2001

Styret i Fellesdata AS (Fellesdata) vedtok den 21. februar 2000 enstemmig å anbefale EDB Business Partner ASA (EDB) som ny eier av Fellesdata. Dette innebærer at Fellesdata blir et heleid selskap av EDB. Fellesdatas virksomhet innenfor drift og driftstjenester skal innordnes EDB Teamco, mens programvarevirksomheten skal slås sammen med EDB Novit og danne et nytt datterselskap kalt EDB Fellesdata.

Konkurransetilsynet finner at det før ervervet var betydelig konsentrasjon innenfor markedssegmentene kjerneapplikasjoner og driftstjenester til bankene. Som følge av kundefrafall fra EDB Novit er markedene i ferd med å bli mer konsentrert uavhengig av ervervet. Etter Konkurransetilsynets vurdering framskynder og forsterker imidlertid ervervet denne utviklingen mot mer konsentrerte markeder, ved at de to hovedleverandørene slås sammen til ett selskap.

Konkurransetilsynet har vurdert om øk markedskonsentrasjon vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i konkurranseloven. Med utgangspunkt i et statisk markedsperspektiv kan dette virke sannsynlig. Ervervet fører til et tilnærmet monopol i enkelte markeder, i den forstand at de to dominerende tilbyderne slås sammen. De gjenværende konkurrerende tilbyderne har lave markedsandeler og få kunder. Ervervet vil kunne føre til økte priser fordi konkurransen mellom EDB og Fellesdata om kundene opphører.

I et mer dynamisk markedsperspektiv er det etter Konkurransetilsynets vurdering mye som taler for at det fusjonerte selskapet ikke vil kunne utnytte vesentlig markedsmakt. Bakgrunnen for dette er den betydelige endringstakten i markedene, som gjør at flere sterke aktører i Sverige, Danmark og andre land om få år trolig vil være reelle konkurrenter til det fusjonerte selskapet. Konkurransetilsynet har i tillegg vurdert det slik at konsentrasjonen på etterspørselssiden, samt etterspørrernes innkjøps- og forhandlingskompetanse, kan begrense det fusjonerte selskapets markedsmakt. I samme retning trekker den vertikale separasjonen som følger av sparebankenes salg av Fellesdata.

På denne bakgrunn har ikke Konkurransetilsynet funnet det sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at selve ervervet fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Det er derfor etter Konkurransetilsynets vurdering ikke grunnlag for å gripe inn mot ervervet.

Konkurransetilsynet viser til melding fra Thommessen Krefting Greve Lund AS den 29. februar 2000 om at EDB Business Partner ASA (heretter EDB) har ervervet Fellesdata AS (heretter Fellesdata), og til senere møter og korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet varslet i henhold til konkurranseloven (krrl.) § 3-11 sjette ledd EDB og Fellesdata file:///F|/Vedtak%20Avgjørelser%20Uttalelser%201998-2007%20Off.%20versjon/arkiv_2000/A2000-17.html (1 of 16) [03.05.2013 09:36:24] EDB Business Partner ASAs erverv av Fellesdata AS – konkurranseloven § 3-11 – avgjørelse om ikke-inngrep (heretter partene) om at tilsynet finner grunn til å arbeide videre med saken den 29. mai 2000. I vedlegg til varselet fulgte et notat som inneholdt tilsynets foreløpige vurderinger. 21. juni 2000 mottok tilsynet skriftlige og muntlige tilbakemeldinger på varselet og notatet.

Konkurransetilsynet har sluttført sine vurderinger og funnet at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot ervervet etter krrl. § 3-11.