A2008-19 – ErgoGroup AS – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2008

ErgoGroup AS har anmodet Konkurransetilsynet om å gripe inn overfor EDB Business Partner. EDB har etter avtale med Skattedirektoratet enerett til å distribuere rådata fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Rådataene fra DSF er det nødvendige grunnlaget for en del tjenester som både Ergo og EDB tilbyr. Disse tjenestene omfatter valgsystem, manntallsutskrifter, datagrunnlag for valgkort og stemmesedler.

Frem til 30. juni 2005 var det to distributører av data fra DSF; Ergo og EDB. Skattedirektoratet (SKD) satte i 2004 distribusjonen ut på anbud med virkning fra 1. januar 2005. Det var fastsatt en overgangsperiode frem til 1. juli 2005 der de tidligere distributører også skulle fortsette å operere. Kontraktsperioden var oppgitt å vare til 1. januar 2009 med mulighet for forlengelse for to nye år.

Det er to forhold som etter Ergos oppfatning utgjør misbruk etter krrl § 11. Det ene er at EDB kobler sammen betalingen for den tjenesten de har rett til å distribuere (DSFopplysninger) med betalingen for de konkurranseutsatte tjenestene manntall i forbindelse med produksjon av valgkort, valgdagsmanntall og ajourholdt foreløpig manntall. Det andre forholdet som utgjør et misbruk er at EDB tar seg betalt 262 ganger for en tjeneste som kun leveres en gang. Prissettingen er basert på at hver kunde får en daglig leveranse, og ikke på den reelle situasjonen som er at kundene har organisert seg i et innkjøpssamarbeid.

Basert på markedsforholdene og den mottatte informasjon anser tilsynet det lite sannsynlig at det er grunnlag for inngrep. På denne bakgrunn finner tilsynet ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.