A2011-33 – Hafslund AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.06.2011

Klager uttaler at Hafslund AS er Norges største netteier og strømselskap, og at deres datterselskap Hafslund Miljøenergi AS er under vekst og driver produksjon av miljøenergi. Det gjøres gjeldende at Hafslund AS øker strømprisene med formål å benytte overskuddet til utbygging av miljøvennlig energi. Hafslund Miljøenergi AS hevdes i klagen å forsterke sin egen posisjon i markedet på forbrukernes bekostning, uten å møte sunn og nødvendig konkurranse fra andre aktører i kraftmarkedet.

I følge klager bør Hafslund AS selv bære kostnadene ved en eventuell ekspansjon, og ikke la forbrukerne finansiere dette gjennom forskuddsbetaling av strøm og økte strømpriser. Klager gjør i brevet gjeldende at Hafslund AS har brutt bestemmelser i konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.