A2011-41 – Hagen AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2011

Trappemonteringsfirmaet Arnold Aarflot har klaget inn trappeprodusent Hagen AS for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11. Det er i klagen opplyst at Hagen AS ønsker å inngå en eksklusivavtale med klager, som klager mener vil gjøre det vanskelig for andre konkurrerende trappeprodusenter å få tilgang på trappemonteringstjenester. Klager hevder at en slik avtale vil være i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.