A2010-3 – Joint-Stock Company Vyborgskaya Cellulosa

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid og 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2010

Klager anfører at en avtale inngått mellom klager og Borregaard Industries Ltd som innebar at hele Vyborgskayas produksjon av lignosulfonat for et tidsrom på 10 år skulle avtas av Borregaard til en fast pris er i strid med konkurranseloven § 10.Videre hevder klager at Borregaards kjøp av Vyborgskayas produksjon synes å ha vært tilstrekkelig til at Borregaard deretter kunne dominere markedet.

Konkurransetilsynet finner det tvilsomt at den påståtte overtredelsen er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11. Videre har avtaleforholdet allerede opphørt. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.