A2008-13 – KLP – Vital – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.06.2008

Saken gjelder en klage på en pensjonsforsikringsavtale inngått mellom KLP og Brannvesenet Sør IKS. Avtalen inneholder en klausul som gir KLP rett til oppsigelse av avtelen dersom én eller flere av eierkommunene bak Brannvesenet Sør IKS sier opp sin tilslutning med KLP.

Klager anfører at avtalen mellom KLP og Brannvesenet Sør IKS har til formål og/eller virkning å hindre konkurranseutsetting av eierkommunenes pensjonsforsikringsavtale og innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 10. Videre anfører klager at klausulen om oppsigelse er et utslag av utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

Etter en foreløpig vurdering basert på de foreliggende opplysninger kan Konkurransetilsynet vanskelig se at det foreligger en overtredelse av konkurranseloven. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet ikke funnet grunn til å prioritere ressurser til videre behandling i saken.