V2000-89 – Preus Foto AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.07.2000

Preus Foto AS, kjedemedlemmene og samarbeidende frittstående fotoforretninger er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at Preus Foto AS, kjedemedlemmene og frittstående fotoforhandlere kan ha felles priser i forbindelse med markedsføring av fotoartikler og fremkalling/kopiering av bilder. Vedtaket gjelder til og med 1. august 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 26. juni 2000 der De søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1. Det vises videre til telefonsamtaler 3. og 10. juli 2000.

Preus Foto AS er en kjede av forretninger innen markedet for salg og fremkalling av film samt salg av fotoutstyr. Kjeden består av 41 tilknyttede forretninger, hvorav 40 er filialer som er 100 prosent eid av Preus Foto AS. Én forretning er ikke eid av Preus Foto AS. Denne forretningen har et innkjøps- og markedsføringssamarbeid med resten av kjeden. Preus Foto AS ønsker imidlertid å utvide kjeden med flere forretninger. Preus Foto AS søker dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i krrl. § 3-1 for at kjeden skal kunne ha felles markedsføring med kjedemedlemmer som ikke er eid av Preus Foto AS. Videre søker

Preus Foto AS dispensasjon fra samme bestemmelse for at kjeden skal kunne ha markedsføringssamarbeid med frittstående fotoforhandlere. Sistnevnte type samarbeid er begrunnet med at fotobransjen preges av mange store kjeder, hvilket gir en konkurranseulempe for frittstående forhandlere. Konkurransetilsynet legger til grunn at et slikt samarbeid kun vil være aktuelt for fotoforhandlere som ikke er medlemmer av en annen, konkurrerende kjede.